Ottawa Suzuki Strings

Est. 1966

Absolutely Ottawa! 2014 

Photos, Rita Dowling 2014